Hong Tang

Hong Tang

Prof. of Elec. Eng., Phys and Appl. Phys

Ph.D. Physics, Caltech
hong.tang@yale.edu
(203) 432-4256 (office)

Xu Han

Xu Han

Postdoctoral Scholar

Ph.D. EE
Yale University
(203) 436-8143 (office)

Xianwen Liu

Xianwen Liu

Postdoctoral Scholar

Ph.D. EE
Tsinghua University
(203) 436-2175 (office)

Risheng Cheng

Risheng Cheng

Ph.D. student

B.S., M.S., EE,
Tsinghua University
(203) 436-2175 (office)

Alex Bruch

Alex Bruch

Ph.D. student

B.S. Chemistry
Elon University
(203) 436-2175 (office)

Na Zhu

Na Zhu

Ph.D. student

B.S. physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Wei Fu

Wei Fu

Ph.D. student

B.S. physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Zheng Gong

Zheng Gong

Ph.D. student

B.S. EE
Beihang Univ.
(203) 436-2175 (office)

Joshua Surya

Joshua Surya

Ph.D. student

B.S. EE
UIUC
(203) 436-2175 (office)

Juanjuan Lu

Juanjuan Lu

Ph.D. student

B.S. Physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Sihao Wang

Sihao Wang

Ph.D. student

B.S. Physics
NUS
(203) 436-2175 (office)

Mingrui Xu

Mingrui Xu

Ph.D. student

B.S. Physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Yuntao Xu

Yuntao Xu

Ph.D. student

B.S. Physics
Tsinghua
(203) 436-2175 (office)

Mohan Shen

Mohan Shen

Ph.D. student

B.S. Physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Ayed Al Sayem

Ayed Al Sayem

Ph.D. student

B.S. EEE
BUET
(203) 436-2175 (office)

Yubo Wang

Yubo Wang

Ph.D. student

B.Eng. Optical Engineering
Zhejiang University
(203) 436-2175 (office)

Likai Yang

Likai Yang

Ph.D. student

B.S. Physics
USTC
(203) 436-2175 (office)

Jiacheng Xie

Jiacheng Xie

Ph.D. student

B.S. Physics
USTC
(203) 436-2175 (office)